Россия юридик затлар — россия юристлармаксаты тормышка ашыру өчен уртак капитал»кыйммәтле кәгазьләр (акцияләре, өлешләре), финанс инструментлар, тиешле төзәтмәләр кертелде Салым кодексына